Общи Условия


I. Предмет на Общите условия

Чл. 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между  "Айвентмедия ЕООД"  и потребителите на интернет сайта на "Айвентмедия ЕООД" .

Чл. 2. Интернет сайта eventsmedia.bg  (наричан по-долу „сайта”) е собственост на " Айвентмедия ЕООД" , включително техните поддомейни и/или директории, които представляват обособено място в Интернет, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP,HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, софтуер, програми, текст,звук, картина, видео, изображение и всякакви други материали, ресурси или обекти(„наричани по-долу „съдържанието”).

Чл. 3. (1) Посредством ползването на интернет сайта eventsmedia.bg,  потребителите имат възможност за достъп до публикуваната на сайта информация, касаеща отразяване на събития и новини и информиране за предстоящи събития в страната –новини относно семинари, курсове, обучения, популяризиране на събития и мероприятия, публикация на рекламни форми.
 Видът и спецификите на възможностите за ползване на интернет сайта на  "Айвентмедия ЕООД"   може  да бъдат променяни едностранно по преценка на  "Айвентмедия ЕООД" .

 Съдържанието на интернет сайта, достъпно на територията на Република България и извън нея, се определя от "Айвентмедия ЕООД"  в зависимост от конкретните технически условия и възможности, налични спрямо съответната територия.

Чл. 4. Използваните думи и изрази в тези Общи условия ще имат следното значение:
Когато в настоящите условия се упоменава eventsmedia.bg, се визира интернет страницата, намираща се на този адрес в интернет и управлявана от "Айвентмедия ЕООД".

Под „Потребител“ в тези общи условия се имат предвид всички посетители в интернет страницата на eventsmedia.bg. те могат да бъдат клиенти, организатори, физически или юридически лица.

Под „Организатор“ в тези общи условия се има предвид физическо лице,  юридическо лице или държавна или общинска институция, сдружения с нестопанска цел или фондации, регистрирани в България, според Търговския закон, които са публикували информация за събитие и дали съгласие модератора на сайта да публикува тяхно събитие или информация 

Под „Събитие“ в тези общи условия се имат предвид обществено-достъпни мероприятия от всякакъв характер. Могат да бъдат семинари, лекции, срещи, обучения, спортни инициативи и други събития, които са организирани от Организатор и са добавени в eventsmedia.bg със съгласие на Организатора. Събитията биват "безплатни събития" с вход свободен и "платени събития"с такса за посещение и присъствие, изискана от Организатора.

Под „материали” в  тези общи условия се имат предвид аудио-визуални произведения, текст, коментари, информация, публицистични произведения, видео, графични и фотографски изображения, звук, музика и всякакви други данни, ресурси или обекти, публикувани от потребителите на сайта  на "Айвентмедия ЕООД" .

Извън упоменатите по-горе дефиниции, при тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия, посочените по-горе термини и изрази имат следното значение:

„Уебсайт” ("website", “web site”) е обособено място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP, HTTPS или друг стандартизиран протокол и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

„Услуги” са предоставяните на потребителите услуги и ресурси като достъп до определени публицистични материали, възможност за персонализиране на съдържанието и други услуги, предмет на непрекъснато развитие и допълване. Услугите могат да бъдат безплатни или платени.

„Имейл адрес” е избрана от Клиента уникална пощенска кутия, посредством която той се идентифицира в eventsmedia.bg.

 „Случайно събитие” е непредвидено към момента на сключването на договора обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението му обективно невъзможно.

"Електронна препратка" е връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.

„Информационна система /Система” е всяко отделно устройство или съвкупност от взаимосвързани или сходни устройства, което в изпълнение на определена програма осигурява или един от елементите на което осигурява автоматична обработка на данни.

„IP Адрес„ ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Клиента, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

"Сървър" е устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

„Злоумишлени действия” са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (непоискани търговски съобщения, SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на „троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.

„Интернет страница” е съставна и обособена част от уебсайта.

II.ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ И УСЛОВИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ПРЕДОСТАВЯНИТЕ УСЛУГИ.
Чл.5 eventsmedia.bg е интернет сайт за популяризиране на събития и мероприятия, отразяване на събития и новини и информиране за предстоящи събития в страната–новини относно семинари, курсове, обучения и други събития, информация за начин на резервация на билети за събития и мероприятия, публикация на рекламни форми.
Eventsmedia.bg популяризира и разпространява информация за събития, предоставена от Организатор безплатно или платено според вида на събитието.

Eventsmedia.bg предоставя на Потребителя достъп до информацията, публикувана на сайта.
Услуги във връзка с полуляризирането и рекламирането на безплатни и платени събития.
Други услуги – В зависимост от индивидуалните договорки на"Айвентмедия ЕООД" с Организаторите и/или Клиентите е възможно и да се предоставят други услуги.
Доколкото предоставяните от "Айвентмедия ЕООД" услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните услуги и режимът им на предоставяне могат да бъдат променяни по всяко време от "Айвентмедия ЕООД".


III. Условия за ползване на сайта

 Чл. 6. (1) Тези Общи условия регламентират условията, при които  "Айвентмедия ЕООД" предоставя на потребителите предвидените в тях възможности за ползване на сайта, като потребителите се задължават да ги ползват при спазване на приложимото законодателство и изискванията, посочени в настоящите Общи условия.

(2) При ползването на сайтовете потребителите се задължават да не нарушават права и
интереси на трети лица и да не извършват злонамерени действия.

Чл. 7 (1) Настоящите Общи условия се прилагат в отношенията с потребителите на
 Сайта, публикували събитие и в отношенията с потребителите, които не са публикували събитие. Потребителите на сайта приемат и се задължават да спазват Общите
условия. С всяко ползване на услуги и ресурси на  сайта,включително с отварянето на интернет страница от сайта, както и чрез натискане на електронна препратка от заглавна или която и да е друга интернет страница от сайта, потребителите декларират, че са запознати с настоящите Общи условия, съгласяват се с тях и се задължават да ги спазват.
(2)  "Айвентмедия ЕООД"  публикува настоящите Общи условия на сайта си, като  има право едностранно да изменя и допълва Общите условия, като при извършването на такава промяна  уведомява потребителите чрез публикуване на изменените Общи условия на сайта преди влизането им в сила.

Чл. 8 Ползването от потребителите на сайта на "Айвентмедия ЕООД"е безвъзмездно и достъпно 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата (24x7).

Чл. 9. (1) Ползването на сайта на  "Айвентмедия ЕООД" се извършва без да е необходима предварителна регистрация от потребителите. Потребителите, които желаят да изпратят заявка за публикуване на събитие,  могат да направят това, като изпратят информация на посочения в "Контакти" мейл.

Чл. 10 Всяко използване от потребителите на съдържанието на сайта, включително записване, копиране, публикуване, възпроизвеждане, разпространение, излъчване, предаване и препредаване по електронна съобщителна мрежа, публикуване в интернет, публично показване, преработка или използване по какъвто и да е друг начин, извън посочените в настоящите Общи условия, на съдържание от сайтовете може да става само с изричното разрешение от страна на  "Айвентмедия ЕООД" .


IV. Публикуване от потребителите на материали на сайта на"Айвентмедия ЕООД". Отстъпване на права


Чл. 11. (1) Потребителите имат право да изпращат информация и материали, както и да пишат коментари на Сайта  без да е необходима  предварителна регистрация.
(2) Материалите могат да бъдат публикувани на сайта  по всяко време на денонощието, като визуализирането на материалите на съответния сайт/рубрика/съобщение ще става само след одобрение от модератор от  "Айвентмедия ЕООД" . Коментари  на публикувано съдържание могат да се появят на сайта eventsmedia.bg,  също с одобрение на модератор и  "Айвентмедия ЕООД" си запазва правото да премахва съдържание, което нарушава Общите условия.
(3) С натискането на бутона „Публикувай събитие” потребителят се съгласява и преотстъпва на "Айвентмедия ЕООД" всички имуществени и прехвърлими неимуществени авторски и сродни права върху публикуваните материали, както и изключителното право "Айвентмедия ЕООД"  да използва многократно материалите по всички начини, предвидени в Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), за максимално допустимия срок, определен в ЗАПСП и за територията на цял свят.

(4) Използването по ал. 3 включва, без изброяването да е изчерпателно: публикуване (предлагане на достъп) в интернет, разпространение, разпространение чрез мобилни мрежи за пренос на съдържание, чрез интернет и други платформи за разпространение и чрез всякакви други технически средства или форми на разпространение на цифрово съдържание, съществуващи в момента или създадени или възникнали впоследствие, като част от програма, собственост на "Айвентмедия ЕООД".

(5) Потребителят се съгласява, че за предоставянето на материалите и за отстъпването
на правата съгласно ал. 3 и 4 не му се дължи възнаграждение.
(6) Изпращайки информация за събитие, потребителят декларира и гарантира, че:
1. е единствен автор на предоставения от него материал или е получил от всички правоносители върху материала съгласие за публикуване на материала на сайта съгласно настоящите Общи условия, като ги е уведомил и е получил тяхното съгласие за отстъпване в полза на "Айвентмедия ЕООД" на правата по ал. 3 и 4. Потребителят се задължава да посочва на  "Айвентмедия ЕООД" автора на материалите и носителите на авторски и сродни права върху обекти, включени в материалите;

2. съдържанието на материала не нарушава настоящите Общи условия, действащото законодателство или права и интереси на трети лица;

3. имате разрешение от носителите на авторски права върху материалите (текст, изображение, видео), които ни изпращате за да публикуваме даденото съдържание на сайта

4. съгласявате се да защитите и да освободите от отговорност Айвентмедия ЕООД, в случай, че възникне претенция, иск, търсене на отговорност или разходи, които са в резултат от ваши нарушения на предходните алинеи или настоящите Общи условия.
 (7) В случай че визуализирането на материалите на  сайта става след одобрение от модератор, потребителят се съгласява, че "Айвентмедия ЕООД" не е задължено да публикува или да използва по какъвто и да е начин материала, който потребителят изпраща.

(8) Потребителят се съгласява и отстъпва на  "Айвентмедия ЕООД"  правото едностранно да определя дали материалът да бъде разгласен, както и времето, мястото и начина, по който да стане това.

(9) Потребителят се съгласява, че с натискането на бутона „Публикувай събитие” е прочел Правилата за поверителност и настоящите общи условия и дава съгласието си "Айвентмедия ЕООД"  да изиска от потребителя и да събира лична информация за него и да я използва във връзка с използването на материалите по смисъла на настоящите Общи условия и Правата за поверителност.

(10) С натискане на бутона „Публикувай събитие”, потребителят декларира, че напълно разбира съдържанието на настоящите Общи условия и се съгласява да бъде юридически обвързан от тях.

V. Права и задължения на страните

Чл. 12. (1) С изпращането на материали и/или коментари на сайта и натискането на бутона за изпращане,  потребителят гарантира и декларира, че коментарите и материалите не нарушават изискванията на действащото законодателство и изискванията на "Айвентмедия ЕООД", описани в чл. 12 и 13 от настоящите Общи условия и поема отговорност за съдържанието на публикуваното.
(2) Авторите, които пишат коментари на сайта изразяват своето лично мнение по различни въпроси и  "Айвентмедия ЕООД"не носи отговорност за написаното от тях.

Чл. 13. (1) Модераторите на сайта имат право да откажат одобрение за публикуване на сайта, да редактира или изтрива коментари на потребителите, в случай, че те:
1. съдържат нецензурни думи или изрази, както и всякакви форми на обиди, противоречащи на нормите на морала и добрия тон;
2. съдържат текстове, които подтикват или подканват към жестокост, насилие, извършване на престъпление или друго правонарушение, съдържат заплаха за здравето на трети лица или внушават нетърпимост между гражданите;
3. стимулират употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
4. унизяват честта или достойнството на другиго, разгласяват позорно обстоятелство за другиго или приписват на някого извършването на престъпление;
5. съдържат обиди на религиозна основа;
6. увреждат доброто име в обществото на конкретно лице;
7. съдържат национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържат расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
8. съдържат линкове към сайтове, които пиратират съдържанието на сайта eventsmedia.bg, на "Айвентмедия ЕООД", които съдържат коментари по смисъла на настоящия член;

9. застрашават физическото, умственото или моралното развитието на малолетни и непълнолетни;
10. разгласяват държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
11. нарушават по какъвто и да е начин норми на действащото законодателство.
(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло по преценката на  "Айвентмедия ЕООД"  като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

Чл. 14. (1) "Айвентмедия ЕООД"  има право да откаже одобрение за публикуване на сайта, да редактира или да премахва от сайта публикувани материали, чието съдържание противоречи на разпоредбите на действащото законодателство като например такива, съдържащи:

1. Порнографско съдържание или каквото и да било друго съдържание, което нарушава нормите на морала и добрите нрави;
2. Жертви на катастрофи и инциденти, които са лесно различими;
3. Посегателства върху физическата неприкосновеност – върху живота, здравето на личността, посегателства против половата неприкосновеност и половия морал;
4. Подтикващи или подканващи към жестокост или насилие;
5. Материали, стимулиращи употребата на наркотици, алкохолни напитки, тютюн и тютюневи изделия;
6. Материали, унизителни за честта или достойнството на другиго или разгласяващи позорно обстоятелство за другиго или приписващи на някого извършването на престъпление;
7. Религиозни и антирелигиозни агитации или обиди на религиозна основа;
8. Увреждащи доброто име в обществото на конкретно лице;
9. Разгласяващи държавна, служебна, търговска тайна или друга защитена от закона тайна;
10. Национална, политическа, етническа, религиозна расова, полова или друга дискриминация или съдържащи расистка тематика, агитация или подтикване към расистки прояви и/или обиди към малцинствата;
11. Малтретиране и прояви на агресия или насилие срещу животни;
12. Материали от актове на тероризъм във всякаква форма;
13. Откровени действия срещу училищния ред и правила;
14. Разрушаване (във всякаква форма) на държавно или общинско имущество;
15. Действия, които престъпват действащото право в Република България към момента на публикуване на материала;
16.  С ниско техническо качество, неясен образ и съдържание или други технически проблеми или несъобразени с техническите изисквания на "Айвентмедия ЕООД"  за големина на файла.

(2) Прилагането и тълкуването на точките по предходната алинея се извършва изцяло
по преценката на  "Айвентмедия ЕООД" , като потребителите нямат право на претенции във връзка с прилагането им.

 Чл. 15. (1) Съдържанието на интернет сайта се определя от "Айвентмедия ЕООД". То има право по всяко време да променя съдържанието на сайта си, като по своя преценка добавя и/или премахва рубрики или материали.

(2)  "Айвентмедия ЕООД"  има право да променя параметри и характеристика на сайта си, да променя условия и възможности за ползването му, да спира или прекратява неговотото ползване, да предоставя за ползване нови интернет сайтове или да закрива съществуващи. Настоящите Общи условия ще се прилагат в отношенията между страните и в случаите, посочени в настоящата алинея.

Чл. 16. (1) Потребителите имат право да искат информация от  "Айвентмедия ЕООД"  относно условията за ползване на сайтовете.

(2) Потребителите имат право да уведомяват "Айвентмедия ЕООД"  за констатирани от тях проблеми, свързани с ползването на сайта (вкл. констатирани грешки, технически затруднения,нарушени права на потребителите или на трети лица и др.).

Чл. 17. (1) Потребителят се съгласява, че  "Айвентмедия ЕООД"  има право да иска да събира, обработва, използва и съхранява данни и информация за цели, посочени в нашите Правила за поверителност.
 Потребителят има право да не се съгласи с обработката на лични данни според правилата ни за поверителност и да не използва сайта, нито да изпраща информация.

(2) С оглед избягване на всякакво съмнение, материалите и тяхното съдържание не се разглеждат като лични данни

VI. Отговорности

Чл. 18. (1) "Айвентмедия ЕООД" не носи отговорност за съдържанието на материалите и коментарите, публикувани от потребители на сайта.

(2) "Айвентмедия ЕООД" няма задължение да контролира начина, по който потребителите използват сайта включително да контролира, проверява и проследява коментарите, които потребителите публикуват на сайта.

(3)  "Айвентмедия ЕООД"  няма задължения и не носи отговорност спрямо отношенията (търговски, облигационни и всякакви други) на потребител с трети лица, когато тези отношения са установени и/или поддържани чрез ползване на сайта.

(4) В случай че Организатор на събитие даде съгласие Модератор на сайта на  "Айвентмедия ЕООД" да свали материал от негова фейсбук страница или от негов инетренет сайт /на Организатора/, то  "Айвентмедия ЕООД" не носи отговорност и се освобождава от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от инетренет сайт или фейсбук страница на Организатор на сайта на "Айвентмедия ЕООД"  от сайтовете, и при евентуално предявяване на претенции пряко към "Айвентмедия ЕООД", то Организаторът  ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка


 Чл.19.Ограничаване на отговорността.
Независимо от това какъв договор е слкючен между "Айвентмедия ЕООД"  и Организатора,  "Айвентмедия ЕООД"  не носи отговорност спрямо Организатора, Потребителите или трети лица в следните случаи:

Отмяна на дадено публикувано събитие, промяна в датата и часа на провеждане, програмата или други подробности. Отговорността за това е изцяло на Организатора и  "Айвентмедия ЕООД"  няма отношение към организацията и провеждането на самото събитие. Информация, която е некоректна, неточна, не отговаря на истината като дати, място, програма или лектори и други. Информацията е представена от Организатора и отговорността за нейната истинност е на Организатора.
Чл. 20. (1) Във връзка с предоставените от потребителя права за използване на материалите съгласно чл. 11, ал. 3 и 4 и направените декларации и гаранции по чл. 11, ал. 6 и чл. 11, с приемането на настоящите Общи условия потребителят поема отговорността и ще освобождава "Айвентмедия ЕООД"  от всякакви претенции, направени по съдебен или извънсъдебен ред, от трети лица, също от автори и носители на сродни права върху материали, публикувани от потребителя на сайта на "Айвентмедия ЕООД"  от сайтовете, и при евентуално предявяване на претенции пряко към "Айвентмедия ЕООД" , потребителят ще ги удовлетворява изцяло и за своя сметка.

(2) Потребителят, с оглед на отговорността, която носи за съдържанието на публикуваните от него материали и коментари на сайта на  "Айвентмедия ЕООД", поема за своя сметка всички разходи, които възникнат:

1. от подаден иск срещу "Айвентмедия ЕООД"  във връзка с нарушаване разпоредбите на действащото законодателство в коментарите и/или материалите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на обезщетение на засегнатото лице, когато се докаже по надлежен ред, че претенцията е основателна;
2. от административно-наказателни санкции, наложени от компетентния орган за нарушения на приложимото законодателство в материалите или коментарите, включително тези по водене на делото и евентуално заплащане на имуществената санкция.
Чл. 21(1) "Айвентмедия ЕООД"  не носи отговорност, ако поради технически или други причини материалът не е достигнал до него или не може да бъде публикуван или някоя услуга е недостъпна за Потребител/ите.

(2)  "Айвентмедия ЕООД"  не носи отговорност за:

1. непредоставяне на възможност за достъп до интернет сайта  на "Айвентмедия ЕООД" или нарушено функциониране на сайтовете, включително в резултат на тестове от страна на  "Айвентмедия ЕООД"  с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на сайтовете;

2. функционалността и обезпечеността на публичната интернет мрежа и нейната
свързаност с устройствата на потребителите, посредством които се осъществява ползването на сайтовете;
3. евентуално наличие на „вируси” или други вредоносни последици от използването
на сайта на "Айвентмедия ЕООД";

4. съдържанието на интернет сайтове, към които пренасочват връзки, разположени на
Сайта на  "Айвентмедия ЕООД" ;

5. други обстоятелства, намиращи се извън контрола на "Айвентмедия ЕООД" . По смисъла на настоящите условия „извън контрола на  "Айвентмедия ЕООД" е всяко действие или бездействие на потребител или трето лице, неналичност или неправилно функциониране на интернет свързаност или каквато и да е друга причина, водеща до влошено качество или невъзможност сайта да се ползва необезпокоявано включително, но не само, поради неправилно боравене с техника и оборудване от страна на потребител или трето лице, неизпълнение на задължение на трето лице или на потребител във връзка с ползването на сайтовете, форсмажорно обстоятелство и други обстоятелства, които не се дължат на виновно поведение от страна на  "Айвентмедия ЕООД" ;

7. злонамерени действия на потребителите или трети лица. По смисъла на настоящите
Общи условия „злонамерени действия” са действия или бездействия, водещи до
неправомерно използване на сайта на "Айвентмедия ЕООД"   и/или на публикувани на него материали,публикуване на препратки към сайтове, които нарушават авторски и сродни на авторското право права - пиратско съдържание”, дискриминационно или нецензурно съдържание,публикуване на информация и материали, за които потребителите нямат авторски права,получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използване на сайтовете с цел собствена облага или неправомерно добиване на информация (HACK), повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на “троянски коне” или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол; смущаване нормалната възможност на останалите потребители да ползват сайтовете; публикуване на информация за трети лица, срещу която засегнатите лица възразят; извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство.

(3)  "Айвентмедия ЕООД"  не носи отговорност за вреди, причинени на софтуера, хардуера илисъоръженията на потребителя, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси,търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством предоставяните услуги на сайта.

(4)  "Айвентмедия ЕООД"   не носи отговорност спрямо потребителите за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяване, спиране, ограничаване на достъпа или изменение на сайта или ресурсите или услугите на сайта, или вследствие изтриване, изменение,загубване на материали или информация, недостоверност, неточност или непълнотaта на публикувани от потребителите материали и/или информация, достъпни чрез сайта.

Чл. 22. (1) Интернет сайта на "Айвентмедия ЕООД"  представлява защитен обект на авторско право и сродни на авторското право права и съдържат обекти на такива права.

(2)  Интернет сайта на "Айвентмедия ЕООД" съдържа информация, материали, функции и др.съдържание, които представляват защитени обекти на авторско право и сродни на авторското право права и съдържа обекти на такива права, както и обекти на индустриална собственост. На сайтовете могат да бъдат представени от   "Айвентмедия ЕООД" или с негово съгласие наименования наюридически лица и еднолични търговци, търговски марки, лога, запазени знаци, наименования на продукти и услуги и други подобни защитени обекти на права.

(3) Използването на Интернет сайта на  "Айвентмедия ЕООД"  или на обект по предходните алинеи в нарушение на разпоредбите на настоящите Общи условия освен нарушаване на договореностите между потребителите и  "Айвентмедия ЕООД" , може да съставлява и нарушение на права върху обекти, които са предмет на чужда интелектуална и/или индустриална собственост, както и на други защитени от закона права и законни интереси на  "Айвентмедия ЕООД"  и/или на трети лица. За всяко нарушение по този член съответният потребител поема за своя сметка цялата отговорност - гражданска, административно-наказателна или наказателна и заплащането на наложените от компетентен орган обезщетения на засегнатите лица.

Чл. 23. (1)  "Айвентмедия ЕООД" има право да откаже публикуването на материали на сайта от потребители, които нарушават правилата за ползване на сайтa.

(2) При нарушаване на разпоредба на действащото законодателство или настоящите
Общи условия и/или при нарушаване от потребител на чужди права и законни интереси, "Айвентмедия ЕООД" има право, по своя преценка, и да:

1. предприеме законови действия за предотвратяване и/или преустановяване на
нарушението, извършено от потребител;
2. уведоми компетентните органи, вкл. да им предостави данните за съответния
потребител, с които "Айвентмедия ЕООД" разполага, както и публикуваните от потребителя материали, изискани по надлежния ред, които биха помогнали за идентифициране на извършителя и доказване на извършеното нарушение;

3. уведоми носителите на засегнати права и законни интереси за констатирано
нарушение, извършено от потребител, вкл. да им предостави данните за съответния
потребител, с които "Айвентмедия ЕООД"  разполага;

4. предприеме други допустими от закона действия по своя преценка.

Чл. 24. "Айвентмедия ЕООД" има право да съхранява и предоставя информация за потребителя в съответствие с изискванията на действащото българско законодателство и да я предоставя на компетентните държавни органи в случаите, когато това е необходимо за запазване правата,законните интереси на eventsmedia.bg или на трети лица, както и в случаите, когато същите са изискани от съответните държавни органи по надлежен ред.

Чл. 25."Айвентмедия ЕООД"има правото да поставя и публикува на сайта рекламни банери,препратки и други рекламни форми за стоки и услуги на трети лица. "Айвентмедия ЕООД" не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на рекламни банери, препратки и други рекламни форми, както и на стоките или услугите, които те рекламират и на тяхното съдържание. "Айвентмедия ЕООД" не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, рекламирани по реда на този член и поставени на вниманието на потребителя чрез публикуване на  сайта. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола на "Айвентмедия ЕООД" , "Айвентмедия ЕООД"  не носи отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за правоотношения във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.

 
Заключителни условия
Чл. 26. Кореспонденцията между "Айвентмедия ЕООД"  и потребителите във връзка с използването на сайта се осъществява чрез електронни съобщения. Адресът на електронната поща на "Айвентмедия ЕООД" за кореспонденция с потребителите по въпроси във връзка със съдържанието на сайта е office@eventsmedia.bg, а по технически въпроси потребителите могат да изпращат електронни съобщения също на office@eventsmedia.bg

Чл. 27. Всички спорове между "Айвентмедия ЕООД"  и потребителите във връзка с ползването на сайта се решават чрез преговори, по споразумение между страните, а ако това се окаже невъзможно, всяка от страните може да отнесе спора за разрешаване от компетентния съд.

Чл. 28. (1) По неуредените в настоящите Общи условия въпроси се прилагат
разпоредбите на действащото законодателство на Република България.
(2) В случай, че отделни разпоредби от настоящите Общи условия бъдат признати по
надлежния ред за недействителни, тази недействителност не засяга останалите разпоредби на Общите условия, които остават в сила и се прилагат в отношенията между страните.
Чл. 29. (1) Настоящите Общи условия влизат в сила от 03.07.2016г.
(2) Тези Общи условия, както и бъдещи изменения в Общите условия, се прилагат за всички потребители към датата на влизането им в действие.
Чл.30. Сайтът eventsmedia.bg  използва:
1.БИСКВИТКИ - Cookies - това е малко количество информация , което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня. Това ни позволява да събираме обратна информация от браузера. Вие може да изтриете бисквитките на eventsmedia.bg или трети страни чрез опция във всеки браузер. Чрез бисквитки ние запомняме вашите предпочитания за работа с нашия сайт като настройки и влизания.
2.УЕБ УКАЗАТЕЛИ - web beacons - са файлове , които позволяват на даден сайт да събира информация за броя посетители и да има достъп до техните "бисквитки".
Вие може винаги да изключите както нашите бисквитки, така и бисквитките на трети страни във вашият уеб браузър. В този случай е възможно някой от услугите в нашия сайт да не работи както се очаква.